ജയ് ഹോ Jai Ho Lyrics Meaning in Malayalam – Slumdog Millionaire

Rate this post

ജയ് ഹോ Jai Ho Lyrics Meaning in Malayalam – Slumdog Millionaire. One of the most popular Hindi songs is “Jai Ho” with lyrics from Slumdog Millionaire, sung by A R Rahman, Sukhwinder Singh, Tanvi, Mahalakshmi Iyer, and Vijay Prakash. . Anil Kapoor, Irrfan Khan, Dev Patel, and Freida Pinto are featured in this inspirational song. The song “Jai Ho” features lyrics written by Gulzar and Tanvi, music composed by A R Rahman, and a video directed by Danny Boyle.

Jai Ho Lyrics Meaning in Malayalam

Meaning/Translation line by line

LyricsMeaning
ജയ് ഹോ ജയ് ഹോആലിപ്പഴം
ജയ് ഹോ ജയ് ഹോആലിപ്പഴം
ആജ ആജ ജിണ്ട-ഇ-ഷാമിയനെ കെ തലേവരൂ ജിന്ദ്-ഇ-ഷാമിയാന്റെ കഥകൾ
ആജ ജരിവാളെ നീളെ ആസ്മാൻ കെ തലേവരൂ, ബ്രോക്കേഡ് ബ്ലൂ സ്കൈ ടെയിൽസ്
ജയ് ഹോ ജയ് ഹോആലിപ്പഴം
ആജ ആജ ജിണ്ട-ഇ-ഷാമിയനെ കെ തലേവരൂ ജിന്ദ്-ഇ-ഷാമിയാന്റെ കഥകൾ
ആജ ജരിവാളെ നീളെ ആസ്മാൻ കെ തലേവരൂ, ബ്രോക്കേഡ് ബ്ലൂ സ്കൈ ടെയിൽസ്
ജയ് ഹോ ജയ് ഹോആലിപ്പഴം
ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ
ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ
ലാറ്റി നാട്ടി സച്ചി മെയ്ൻഞാൻ വളരെ സത്യസന്ധനാണ്
ജാൻ ഗൗണ് ഹായ്എന്റെ ജീവൻ പോയി
ന്ച ന്ച കൊയ്‌ലോൺ പേകനലിൽ നൃത്തം ചെയ്യുക
രാത് ബീറ്റായി ഹായ്രാത്രി ചെലവഴിച്ചു
അംഖിയോൺ കി നീണ്ടകണ്ണുകളുടെ ഉറക്കം
മെയ്ൻ ഭൂകൊണ് സെ ഉദാ ഡിഞാൻ ഊതി
ജിന്ന് ജിന്ന് ടാർ മെയ്ൻജിന്ന് ജിന്ന് താരേ എന്നെ
ഇന്ഗ്ലി ജലായി ഹായ്വിരൽ പൊള്ളലേറ്റു
ആയെ ആജ ആജ ജിണ്ട-ഇ-ഷാമിയനെ കെ തലേജിന്ദ്-ഇ-ഷാമിയാൻ കഥകൾ വരൂ
ആജ ജരിവാളെ നീളെ ആസ്മാൻ കെ തലേവരൂ, ബ്രോക്കേഡ് ബ്ലൂ സ്കൈ ടെയിൽസ്
ജയ് ഹോവിജയിക്കൂ
ജയ് ഹോ കം-ഇ-ദിൽജയ് ഹോ കാം-ഇ-ദിൽ
ജയ് ഹോ ഹല-ഇ-ദിൽജയ് ഹോ ഹൽ-ഇ-ദിൽ
ജയ് ഹോ ബെഖുദിആലിപ്പഴം വിഡ്ഢിത്തം
ബൈല ബൈലബുള്ള ബുള്ള
അഹോരാ കണ്മിഗോ റ്റു ബൈല പറ ഹോയ്അഹോര കാമിഗോ തു ബൈല പര ഹോഈ
പോർ നുസ്‌ട്രോ ദിയ ഡി മൊവിദാസ്പോർ ന്യൂസ്ട്രോ ഡയ ഡി മോവിഡാസ്
ലോസ് പ്രോബ്ലെമസ് ലോസ് ഖ് സീൻലോസ് പ്രശ്നങ്ങൾ ലോസ് സീനുകൾ
സാലൂദ്! ബൈല ബൈലസലൂദ്! ബുള്ള ബുള്ള
ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ
ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ
ചാഖ് ലെ ഹാൻ ചാഖ് ലെഅത് ആസ്വദിച്ചുനോക്കൂ, അതെ രുചിച്ചുനോക്കൂ
എഛ് രാത് ഷെഹാദ് ഹായ് ചാഖ് ലെഈ രാത്രി തേനാണ്, അത് ആസ്വദിക്കൂ
രക്ത ലെ ഹാൻ ദിൽ ഹായ്അതെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുക
ദിൽ ആഖീറി ഹട്ട് ഹായ് രക്ത ലെഹൃദയമാണ് അവസാന പരിധി, അത് നിലനിർത്തുക
കല കല കാജൽ തെരകലാ കല കാജൽ തേരാ
കോയി കല ജാദു ഹായ് നചില ആർട്ട് മാജിക് ഉണ്ട്, അല്ലേ
കല കല കാജൽ തെരകലാ കല കാജൽ തേരാ
കോയി കല ജാദു ഹായ് നചില ആർട്ട് മാജിക് ഉണ്ട്, അല്ലേ
ആജ ആജ ജിണ്ട-ഇ-ഷാമിയനെ കെ തലേവരൂ ജിന്ദ്-ഇ-ഷാമിയാന്റെ കഥകൾ
ആജ ജരിവാളെ നീളെ ആസ്മാൻ കെ തലേവരൂ, ബ്രോക്കേഡ് ബ്ലൂ സ്കൈ ടെയിൽസ്
ജയ് ഹോ ജയ് ഹോആലിപ്പഴം
ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ
ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ ജയ് ഹോ
കാബ് സെ ഹാൻ കാബ് സെഎപ്പോൾ മുതൽ അതെ എപ്പോൾ മുതൽ
ജോ ലബ്ബ പേ റുക്കി ഹായ് കെഎ ഡിനിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നതെന്തും പറയുക.
കഹ് ഡി ഹാൻ കെഎ ഡിഅതെ എന്ന് പറയുക
അബ് ആംഖ് ജെഹുങ്കി ഹായ് കെഎ ഡിഇപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു, പറയൂ
ഐസി കൈസി രൗഷൻ ആംഖേറിന്എന്തൊരു തിളക്കമുള്ള കണ്ണുകൾ
രൗഷൻ ഡോണോ ഭീജ് ഹായ് ക്യാറോഷൻ രണ്ടും നനഞ്ഞോ?
ആജ ആജ ജിണ്ട-ഇ-ഷാമിയനെ കെ തലേവരൂ ജിന്ദ്-ഇ-ഷാമിയാന്റെ കഥകൾ
ആജ ജരിവാളെ നീളെ ആസ്മാൻ കെ തലേവരൂ, ബ്രോക്കേഡ് ബ്ലൂ സ്കൈ ടെയിൽസ്
ജയ് ഹോവിജയിക്കൂ
ജയ് ഹോ കം-ഇ-ദിൽജയ് ഹോ കാം-ഇ-ദിൽ
ജയ് ഹോ ഹല-ഇ-ദിൽജയ് ഹോ ഹൽ-ഇ-ദിൽ
ജയ് ഹോ ബെഖുദിആലിപ്പഴം വിഡ്ഢിത്തം
ജയ് ഹോ ബൈല ബൈലജയ് ഹോ ബൈലാ ബൈലാ
ജയ് ഹോ ബൈല ബൈലജയ് ഹോ ബൈലാ ബൈലാ
ജയ് ഹോ ബൈല ബൈലജയ് ഹോ ബൈലാ ബൈലാ
ജയ് ഹോവിജയിക്കൂ

Summary

“ജയ് ഹോ” എന്ന ഗാനം വിജയത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ആഘോഷമാണ്. വരികൾ വിജയത്തിന്റെ വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആളുകളെ ഒത്തുചേരാനും ജീവിതം ആഘോഷിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. “ജയ് ഹോ” എന്ന ആവർത്തിച്ചുള്ള വാചകം ഇംഗ്ലീഷിൽ “വിജയം ഉണ്ടാകട്ടെ” അല്ലെങ്കിൽ “ഹെയ്ൽ” എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, ഇത് പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെയും ഉത്സാഹത്തിന്റെയും ശക്തമായ പ്രകടനമാണ്. വർണ്ണാഭമായ മേലാപ്പുകളുടെയും നീലാകാശത്തിന്റെയും ചുവട്ടിൽ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും നൃത്തം ചെയ്യാനും ആളുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളും വരികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മൊത്തത്തിൽ, ഗാനം സന്തോഷത്തിന്റെയും വിജയത്തിന്റെയും ഒരുമയുടെയും ഒരു ഗാനമാണ്.

Jai Ho Song Details

Song:Jai Ho
Movie:Slumdog Millionaire
Cast:Dev Patel, Freida Pinto, Irrfan Khan, Anil Kapoor
Singer:A.R. Rahman, Sukhwinder Singh, Tanvi, Mahalakshmi Iyer, Vijay Prakash
Lyrics:Gulzar, Tanvi
Music:A.R. Rahman
LabelT-Series

Jai Ho Video Song

Who is the writer of Jai Ho Song

Jai Ho Song in From which Movie

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top