జై హోం Jai Ho Lyrics in Telugu– Slumdog Millionaire

Rate this post

జై హోం Jai Ho Lyrics in Telugu– Slumdog Millionaire. One of the most popular Hindi songs is “Jai Ho” with lyrics from Slumdog Millionaire, sung by A R Rahman, Sukhwinder Singh, Tanvi, Mahalakshmi Iyer, and Vijay Prakash. . Anil Kapoor, Irrfan Khan, Dev Patel, and Freida Pinto are featured in this inspirational song. The song “Jai Ho” features lyrics written by Gulzar and Tanvi, music composed by A R Rahman, and a video directed by Danny Boyle.

Jai Ho Lyrics in Telugu

జై హోం జై హోం
జై హోం జై హోం

ఆజా ఆజా జింద్-ఏ-షామియానా కె టేల్
ఆజా జారివలె నీలి ఆస్మాన్ కె టేల్
జై హోం జై హోం

ఆజా ఆజా జింద్-ఏ-షామియానా కె టేల్
ఆజా జారివలె నీలి ఆస్మాన్ కె టేల్
జై హోం జై హోం

జై హోం జై హోం జై హోం జై హోం
జై హోం జై హోం జై హోం జై హోం

లట్టి రట్టి సచ్చి మైనే
జాన్ గ్వాయి హాయ్
నచ్ నచ్ కోవైలోన్ పే
రాత్ బీటాయి హాయ్

అంఖియోన్ కి నేను
మైనే ఫ్యూకోం సి ఉద డి
జిన్ జిన్ తారే మైనే
ఉంగ్లీ జలయి హాయ్

ఆయె ఆజా ఆజా జింద్-ఏ-షామియానా కె టేల్
ఆజా జారివలె నీలి ఆస్మాన్ కె టేల్

జై హోం
జై హోం కామ్-ఏ-దిల్
జై హోం హల-ఏ-దిల్
జై హోం బేఖుదీ

బైలా బైలా
ఆహార కంమిగో టు బైలా పర హొయ్
పోరు నూయీస్ట్రో దియా డే మోవీదాస్
లోడ్ ప్రోబ్లేమస్ లోడ్ క్యూ సీన్
సాలిడ్! బైలా బైలా

జై హోం జై హోం జై హోం జై హోం
జై హోం జై హోం జై హోం జై హోం

చెక్ లే హాన్ చెక్ లే
ఎహ్ రాత్ షెహద్ హాయ్ చెక్ లే
రాక్ లే హాన్ దిల్ హాయ్
దిల్ ఆఖిరి యాడ్ హాయ్ రాక్ లే

కల కల కాజల్ తేరా
కోయి కల జాదూ హాయ్ న
కల కల కాజల్ తేరా
కోయి కల జాదూ హాయ్ న

ఆజా ఆజా జింద్-ఏ-షామియానా కె టేల్
ఆజా జారివలె నీలి ఆస్మాన్ కె టేల్
జై హోం జై హోం

జై హోం జై హోం జై హోం జై హోం
జై హోం జై హోం జై హోం జై హోం

కబ్ సి హాన్ కబ్ సి
జో లాబ్ పే రుకి హాయ్ కెహ్ డే
కః డే హాన్ కెహ్ డే
అబ్ ఆంఖ్ ఝున్కి హాయ్ కెహ్ డే

ఐసి కలిసి రౌషన్ ఆంఖేయిం
రౌషన్ డొనో బీజ్ హాయ్ క్యా

ఆజా ఆజా జింద్-ఏ-షామియానా కె టేల్
ఆజా జారివలె నీలి ఆస్మాన్ కె టేల్

జై హోం
జై హోం కామ్-ఏ-దిల్
జై హోం హల-ఏ-దిల్
జై హోం బేఖుదీ

జై హోం బైలా బైలా
జై హోం బైలా బైలా
జై హోం బైలా బైలా
జై హోం

Jai Ho Lyrics Meaning in Telugu

Meaning/Translation line by line

LyricsMeaning
జై హోం జై హోంవడగళ్ళు
జై హోం జై హోంవడగళ్ళు
ఆజా ఆజా జింద్-ఏ-షామియానా కె టేల్రండి జింద్-ఎ-షామియాన్ కథలు
ఆజా జారివలె నీలి ఆస్మాన్ కె టేల్కమ్, బ్రోకేడ్ బ్లూ స్కై టెయిల్స్
జై హోం జై హోంవడగళ్ళు
ఆజా ఆజా జింద్-ఏ-షామియానా కె టేల్రండి జింద్-ఎ-షామియాన్ కథలు
ఆజా జారివలె నీలి ఆస్మాన్ కె టేల్కమ్, బ్రోకేడ్ బ్లూ స్కై టెయిల్స్
జై హోం జై హోంవడగళ్ళు
జై హోం జై హోం జై హోం జై హోంజై హో జై హో జై హో జై హో
జై హోం జై హోం జై హోం జై హోంజై హో జై హో జై హో జై హో
లట్టి రట్టి సచ్చి మైనేనేను చాలా నిజాయితీగా ఉన్నాను
జాన్ గ్వాయి హాయ్నా ప్రాణం పోయింది
నచ్ నచ్ కోవైలోన్ పేబొగ్గుపై నృత్యం చేయండి
రాత్ బీటాయి హాయ్రాత్రి గడిపాడు
అంఖియోన్ కి నేనుకళ్ళ నిద్ర
మైనే ఫ్యూకోం సి ఉద డినేను దానిని పేల్చాను
జిన్ జిన్ తారే మైనేజిన్ జిన్ తారే నన్ను
ఉంగ్లీ జలయి హాయ్వేలు కాలిపోయింది
ఆయె ఆజా ఆజా జింద్-ఏ-షామియానా కె టేల్రండి రండి జింద్-ఎ-షామియాన్ కథలు
ఆజా జారివలె నీలి ఆస్మాన్ కె టేల్కమ్, బ్రోకేడ్ బ్లూ స్కై టెయిల్స్
జై హోంవిజయం సాధించండి
జై హోం కామ్-ఏ-దిల్జై హో కామ్-ఎ-దిల్
జై హోం హల-ఏ-దిల్జై హో హల్-ఎ-దిల్
జై హోం బేఖుదీవడగళ్ళు మూర్ఖత్వం
బైలా బైలాబుల్లా బుల్లా
ఆహార కంమిగో టు బైలా పర హొయ్అహోర కమిగో తూ బైల పర హోఈ
పోరు నూయీస్ట్రో దియా డే మోవీదాస్పోర్ న్యూస్ట్రో దియా డి మోవిడాస్
లోడ్ ప్రోబ్లేమస్ లోడ్ క్యూ సీన్లాస్ సమస్యలు లాస్ సీన్స్
సాలిడ్! బైలా బైలాసలుద్! బుల్లా బుల్లా
జై హోం జై హోం జై హోం జై హోంజై హో జై హో జై హో జై హో
జై హోం జై హోం జై హోం జై హోంజై హో జై హో జై హో జై హో
చెక్ లే హాన్ చెక్ లేఅది రుచి అవును రుచి చూడండి
ఎహ్ రాత్ షెహద్ హాయ్ చెక్ లేఈ రాత్రి తేనె, రుచి చూడు
రాక్ లే హాన్ దిల్ హాయ్అవును హృదయాన్ని ఉంచండి
దిల్ ఆఖిరి యాడ్ హాయ్ రాక్ లేహృదయం చివరి పరిమితి, దానిని ఉంచండి
కల కల కాజల్ తేరాకళ కళ కాజల్ తేరా
కోయి కల జాదూ హాయ్ నకొంత ఆర్ట్ మ్యాజిక్ ఉంది కదా
కల కల కాజల్ తేరాకళ కళ కాజల్ తేరా
కోయి కల జాదూ హాయ్ నకొంత ఆర్ట్ మ్యాజిక్ ఉంది కదా
ఆజా ఆజా జింద్-ఏ-షామియానా కె టేల్రండి జింద్-ఎ-షామియాన్ కథలు
ఆజా జారివలె నీలి ఆస్మాన్ కె టేల్కమ్, బ్రోకేడ్ బ్లూ స్కై టెయిల్స్
జై హోం జై హోంవడగళ్ళు
జై హోం జై హోం జై హోం జై హోంజై హో జై హో జై హో జై హో
జై హోం జై హోం జై హోం జై హోంజై హో జై హో జై హో జై హో
కబ్ సి హాన్ కబ్ సిఎప్పటి నుండి అవును ఎప్పటి నుండి
జో లాబ్ పే రుకి హాయ్ కెహ్ డేనీ కోసం ఏది ఎదురుచూస్తుందో అది చెప్పు.
కః డే హాన్ కెహ్ డేఅవును అని చెప్పండి
అబ్ ఆంఖ్ ఝున్కి హాయ్ కెహ్ డేఇప్పుడు నా కళ్ళు మూసుకున్నాయి, చెప్పు
ఐసి కలిసి రౌషన్ ఆంఖేయింఎలాంటి ప్రకాశవంతమైన కళ్ళు
రౌషన్ డొనో బీజ్ హాయ్ క్యారోషన్ ఇద్దరూ తడిసిపోయారా?
ఆజా ఆజా జింద్-ఏ-షామియానా కె టేల్రండి జింద్-ఎ-షామియాన్ కథలు
ఆజా జారివలె నీలి ఆస్మాన్ కె టేల్కమ్, బ్రోకేడ్ బ్లూ స్కై టెయిల్స్
జై హోంవిజయం సాధించండి
జై హోం కామ్-ఏ-దిల్జై హో కామ్-ఎ-దిల్
జై హోం హల-ఏ-దిల్జై హో హల్-ఎ-దిల్
జై హోం బేఖుదీవడగళ్ళు మూర్ఖత్వం
జై హోం బైలా బైలాజై హో బైలా బైలా
జై హోం బైలా బైలాజై హో బైలా బైలా
జై హోం బైలా బైలాజై హో బైలా బైలా
జై హోంవిజయం సాధించండి

Summary

“జై హో” పాట విజయం, ఐక్యత మరియు ఆనందం యొక్క వేడుక. సాహిత్యం విజయం యొక్క భావాన్ని వ్యక్తపరుస్తుంది మరియు ప్రజలు ఒకచోట చేరి జీవితాన్ని జరుపుకునేలా ప్రోత్సహిస్తుంది. పదే పదే “జై హో” అనే పదం ఆంగ్లంలో “లెట్ దేర్ బీ విక్టరీ” లేదా “హెయిల్” అని అనువదిస్తుంది మరియు ఇది సానుకూల శక్తి మరియు ఉత్సాహం యొక్క శక్తివంతమైన వ్యక్తీకరణ. సాహిత్యంలో నృత్యం యొక్క అంశాలు కూడా ఉన్నాయి, ప్రజలు వేడుకలో పాల్గొనాలని మరియు రంగురంగుల పందిరి మరియు నీలి ఆకాశం క్రింద నృత్యం చేయాలని కోరారు. మొత్తంమీద, ఈ పాట ఆనందం, విజయం మరియు ఐక్యత యొక్క గీతం.

Jai Ho Song Details

Song:Jai Ho
Movie:Slumdog Millionaire
Cast:Dev Patel, Freida Pinto, Irrfan Khan, Anil Kapoor
Singer:A.R. Rahman, Sukhwinder Singh, Tanvi, Mahalakshmi Iyer, Vijay Prakash
Lyrics:Gulzar, Tanvi
Music:A.R. Rahman
LabelT-Series

Jai Ho Video Song

Who is the writer of Jai Ho Song

Jai Ho Song in From which Movie

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top