ಜೈ ಹೊ Jai Ho Lyrics in Kannada – Slumdog Millionaire

Rate this post

ಜೈ ಹೊ Jai Ho Lyrics in Kannada – Slumdog Millionaire. One of the most popular Hindi songs is “Jai Ho” with lyrics from Slumdog Millionaire, sung by A R Rahman, Sukhwinder Singh, Tanvi, Mahalakshmi Iyer, and Vijay Prakash. . Anil Kapoor, Irrfan Khan, Dev Patel, and Freida Pinto are featured in this inspirational song. The song “Jai Ho” features lyrics written by Gulzar and Tanvi, music composed by A R Rahman, and a video directed by Danny Boyle.

Jai Ho Lyrics in Kannada

ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ
ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ

ಆಜಾ ಆಜಾ ಜಿಂದ್-ಈ-ಶಾಮಿಯಾನ್ ಕೆ ತಲೆ
ಆಜಾ ಜರಿವಾಲೆ ನೀಲಿ ಆಸ್ಮಾನ್ ಕೆ ತಲೆ
ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ

ಆಜಾ ಆಜಾ ಜಿಂದ್-ಈ-ಶಾಮಿಯಾನ್ ಕೆ ತಲೆ
ಆಜಾ ಜರಿವಾಲೆ ನೀಲಿ ಆಸ್ಮಾನ್ ಕೆ ತಲೆ
ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ

ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ
ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ

ಲಟ್ಟಿ ರಟ್ಟಿ ಸಚ್ಚಿ ಮೈನೆ
ಜಾನ್ ಗವಾಯಿ ಹಾಯ್
ನಾಚ್ ನಾಚ್ ಕೊಯ್ಲ್ವ್ನ್ ಫೆ
ರಾತ್ ಬೀತಾಯಿ ಹಾಯ್

ಅಂಖಿಯೊಂ ಕಿ ನೀನ್ಡ್
ಮೈನೆ ಫೂಕೊಂ ಸೆ ಉದಾ ಡಿ
ಗಿಣ್ಣ ಗಿಣ್ಣ ತಾರೆ ಮೈನೆ
ಉಂಗ್ಲಿ ಜಲಾಯಿ ಹಾಯ್

ಆಯೆ ಆಜಾ ಆಜಾ ಜಿಂದ್-ಈ-ಶಾಮಿಯಾನ್ ಕೆ ತಲೆ
ಆಜಾ ಜರಿವಾಲೆ ನೀಲಿ ಆಸ್ಮಾನ್ ಕೆ ತಲೆ

ಜೈ ಹೊ
ಜೈ ಹೊ ಕಾಮ್-ಈ-ದಿಲ್
ಜೈ ಹೊ ಹಲ-ಈ-ದಿಲ್
ಜೈ ಹೊ ಬೆಖುಡಿ

ಬೈಲ ಬೈಲ
ಆಹಾರ ಕಾಂಮಿಗೋ ತು ಬೈಲ ಪರ ಹೊಯ್
ಪೋರ್ ನ್ಯೂಸ್ಟ್ರೋ ದಿಯಾ ಡೇ ಮೊವಿದಾಸ್
ಲೂಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲೆಮ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಕ್ಯೂ ಸೀನ್
ಸಳುಡ್! ಬೈಲ ಬೈಲ

ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ
ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ

ಚಕ್ ಲೇ ಹಾಂ ಚಕ್ ಲೇ
ಎಚ್ ರಾತ್ ಶೆಹದ್ ಹಾಯ್ ಚಕ್ ಲೇ
ರಾಖ್ ಲೇ ಹಾಂ ದಿಲ್ ಹಾಯ್
ದಿಲ್ ಆಖಿರ್ಯ್ ಹಾಡ್ದ್ ಹಾಯ್ ರಾಖ್ ಲೇ

ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಜಲ್ ತೇರ
ಕೊಯಿ ಕಾಲ ಜಾಡು ಹಾಯ್ ನ
ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಜಲ್ ತೇರ
ಕೊಯಿ ಕಾಲ ಜಾಡು ಹಾಯ್ ನ

ಆಜಾ ಆಜಾ ಜಿಂದ್-ಈ-ಶಾಮಿಯಾನ್ ಕೆ ತಲೆ
ಆಜಾ ಜರಿವಾಲೆ ನೀಲಿ ಆಸ್ಮಾನ್ ಕೆ ತಲೆ
ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ

ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ
ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ

ಕಬ್ ಸೆ ಹಾಂ ಕಬ್ ಸೆ
ಜೋ ಲಬ್ಬ್ ಫೆ ರುಕಿ ಹಾಯ್ ಕೆಹ್ ಡೇ
ಕಹ್ ಡೇ ಹಾಂ ಕೆಹ್ ಡೇ
ಅಬ್ ಆಂಖ್ ಝುಣಕಿ ಹಾಯ್ ಕೆಹ್ ಡೇ

ಐಸಿ ಕೈಸಿ ರೇಷನ್ ಆಂಖೆಯ್ನ್
ರೇಷನ್ ದೋನೋ ಭೀಗೆ ಹಾಯ್ ಕ್ಯಾ

ಆಜಾ ಆಜಾ ಜಿಂದ್-ಈ-ಶಾಮಿಯಾನ್ ಕೆ ತಲೆ
ಆಜಾ ಜರಿವಾಲೆ ನೀಲಿ ಆಸ್ಮಾನ್ ಕೆ ತಲೆ

ಜೈ ಹೊ
ಜೈ ಹೊ ಕಾಮ್-ಈ-ದಿಲ್
ಜೈ ಹೊ ಹಲ-ಈ-ದಿಲ್
ಜೈ ಹೊ ಬೆಖುಡಿ

ಜೈ ಹೊ ಬೈಲ ಬೈಲ
ಜೈ ಹೊ ಬೈಲ ಬೈಲ
ಜೈ ಹೊ ಬೈಲ ಬೈಲ
ಜೈ ಹೊ

Jai Ho Lyrics Meaning in Kannada

Meaning/Translation line by line

LyricsMeaning
ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊಆಲಿಕಲ್ಲು
ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊಆಲಿಕಲ್ಲು
ಆಜಾ ಆಜಾ ಜಿಂದ್-ಈ-ಶಾಮಿಯಾನ್ ಕೆ ತಲೆಬನ್ನಿ ಜಿಂದ್-ಎ-ಶಾಮಿಯಾನ್ ಕಥೆಗಳು
ಆಜಾ ಜರಿವಾಲೆ ನೀಲಿ ಆಸ್ಮಾನ್ ಕೆ ತಲೆಬನ್ನಿ, ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ ಟೈಲ್ಸ್
ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊಆಲಿಕಲ್ಲು
ಆಜಾ ಆಜಾ ಜಿಂದ್-ಈ-ಶಾಮಿಯಾನ್ ಕೆ ತಲೆಬನ್ನಿ ಜಿಂದ್-ಎ-ಶಾಮಿಯಾನ್ ಕಥೆಗಳು
ಆಜಾ ಜರಿವಾಲೆ ನೀಲಿ ಆಸ್ಮಾನ್ ಕೆ ತಲೆಬನ್ನಿ, ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ ಟೈಲ್ಸ್
ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊಆಲಿಕಲ್ಲು
ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ
ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ
ಲಟ್ಟಿ ರಟ್ಟಿ ಸಚ್ಚಿ ಮೈನೆನಾನು ತುಂಬಾ ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದೆ
ಜಾನ್ ಗವಾಯಿ ಹಾಯ್ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ
ನಾಚ್ ನಾಚ್ ಕೊಯ್ಲ್ವ್ನ್ ಫೆಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಮೇಲೆ ನೃತ್ಯ
ರಾತ್ ಬೀತಾಯಿ ಹಾಯ್ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದರು
ಅಂಖಿಯೊಂ ಕಿ ನೀನ್ಡ್ಕಣ್ಣುಗಳ ನಿದ್ರೆ
ಮೈನೆ ಫೂಕೊಂ ಸೆ ಉದಾ ಡಿನಾನು ಅದನ್ನು ಬೀಸಿದೆ
ಗಿಣ್ಣ ಗಿಣ್ಣ ತಾರೆ ಮೈನೆಜಿನ್ ಜಿನ್ ತಾರೆ ಮಿ
ಉಂಗ್ಲಿ ಜಲಾಯಿ ಹಾಯ್ಬೆರಳು ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ
ಆಯೆ ಆಜಾ ಆಜಾ ಜಿಂದ್-ಈ-ಶಾಮಿಯಾನ್ ಕೆ ತಲೆಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜಿಂದ್-ಎ-ಶಾಮಿಯಾನ್ ಕಥೆಗಳು
ಆಜಾ ಜರಿವಾಲೆ ನೀಲಿ ಆಸ್ಮಾನ್ ಕೆ ತಲೆಬನ್ನಿ, ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ ಟೈಲ್ಸ್
ಜೈ ಹೊಜಯಶಾಲಿಯಾಗು
ಜೈ ಹೊ ಕಾಮ್-ಈ-ದಿಲ್ಜೈ ಹೋ ಕಾಮ್-ಎ-ದಿಲ್
ಜೈ ಹೊ ಹಲ-ಈ-ದಿಲ್ಜೈ ಹೋ ಹಲ್-ಎ-ದಿಲ್
ಜೈ ಹೊ ಬೆಖುಡಿಆಲಿಕಲ್ಲು ಮೂರ್ಖತನ
ಬೈಲ ಬೈಲಬುಲ್ಲಾ ಬುಲ್ಲಾ
ಆಹಾರ ಕಾಂಮಿಗೋ ತು ಬೈಲ ಪರ ಹೊಯ್ಅಹೋರ ಕಾಮಿಗೋ ತೂ ಬೈಲ ಪರ ಹೋಈ
ಪೋರ್ ನ್ಯೂಸ್ಟ್ರೋ ದಿಯಾ ಡೇ ಮೊವಿದಾಸ್ಪೋರ್ ನ್ಯೂಸ್ಟ್ರೋ ದಿಯಾ ಡಿ ಮೊವಿದಾಸ್
ಲೂಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲೆಮ್ಸ್ ಲೂಸ್ ಕ್ಯೂ ಸೀನ್ಲಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಲಾಸ್ ದೃಶ್ಯಗಳು
ಸಳುಡ್! ಬೈಲ ಬೈಲಸಲೂದ್! ಬುಲ್ಲಾ ಬುಲ್ಲಾ
ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ
ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ
ಚಕ್ ಲೇ ಹಾಂ ಚಕ್ ಲೇಅದನ್ನು ಸವಿಯಿರಿ ಹೌದು ಸವಿಯಿರಿ
ಎಚ್ ರಾತ್ ಶೆಹದ್ ಹಾಯ್ ಚಕ್ ಲೇಈ ರಾತ್ರಿ ಜೇನು, ರುಚಿ
ರಾಖ್ ಲೇ ಹಾಂ ದಿಲ್ ಹಾಯ್ಹೌದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ
ದಿಲ್ ಆಖಿರ್ಯ್ ಹಾಡ್ದ್ ಹಾಯ್ ರಾಖ್ ಲೇಹೃದಯವು ಕೊನೆಯ ಮಿತಿಯಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಜಲ್ ತೇರಕಲಾ ಕಲೆ ಕಾಜಲ್ ತೇರಾ
ಕೊಯಿ ಕಾಲ ಜಾಡು ಹಾಯ್ ನಕೆಲವು ಕಲೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲವೇ
ಕಾಲ ಕಾಲ ಕಾಜಲ್ ತೇರಕಲಾ ಕಲೆ ಕಾಜಲ್ ತೇರಾ
ಕೊಯಿ ಕಾಲ ಜಾಡು ಹಾಯ್ ನಕೆಲವು ಕಲೆಯ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲವೇ
ಆಜಾ ಆಜಾ ಜಿಂದ್-ಈ-ಶಾಮಿಯಾನ್ ಕೆ ತಲೆಬನ್ನಿ ಜಿಂದ್-ಎ-ಶಾಮಿಯಾನ್ ಕಥೆಗಳು
ಆಜಾ ಜರಿವಾಲೆ ನೀಲಿ ಆಸ್ಮಾನ್ ಕೆ ತಲೆಬನ್ನಿ, ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ ಟೈಲ್ಸ್
ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊಆಲಿಕಲ್ಲು
ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ
ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊ ಜೈ ಹೊಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ ಜೈ ಹೋ
ಕಬ್ ಸೆ ಹಾಂ ಕಬ್ ಸೆಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಹೌದು ಯಾವಾಗಿನಿಂದ
ಜೋ ಲಬ್ಬ್ ಫೆ ರುಕಿ ಹಾಯ್ ಕೆಹ್ ಡೇನಿಮಗಾಗಿ ಏನು ಕಾಯುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ.
ಕಹ್ ಡೇ ಹಾಂ ಕೆಹ್ ಡೇಹೌದು ಹೇಳು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳು
ಅಬ್ ಆಂಖ್ ಝುಣಕಿ ಹಾಯ್ ಕೆಹ್ ಡೇಈಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದೆ, ಹೇಳಿ
ಐಸಿ ಕೈಸಿ ರೇಷನ್ ಆಂಖೆಯ್ನ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು
ರೇಷನ್ ದೋನೋ ಭೀಗೆ ಹಾಯ್ ಕ್ಯಾರೋಶನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಒದ್ದೆಯಾ?
ಆಜಾ ಆಜಾ ಜಿಂದ್-ಈ-ಶಾಮಿಯಾನ್ ಕೆ ತಲೆಬನ್ನಿ ಜಿಂದ್-ಎ-ಶಾಮಿಯಾನ್ ಕಥೆಗಳು
ಆಜಾ ಜರಿವಾಲೆ ನೀಲಿ ಆಸ್ಮಾನ್ ಕೆ ತಲೆಬನ್ನಿ, ಬ್ರೊಕೇಡ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ ಟೈಲ್ಸ್
ಜೈ ಹೊಜಯಶಾಲಿಯಾಗು
ಜೈ ಹೊ ಕಾಮ್-ಈ-ದಿಲ್ಜೈ ಹೋ ಕಾಮ್-ಎ-ದಿಲ್
ಜೈ ಹೊ ಹಲ-ಈ-ದಿಲ್ಜೈ ಹೋ ಹಲ್-ಎ-ದಿಲ್
ಜೈ ಹೊ ಬೆಖುಡಿಆಲಿಕಲ್ಲು ಮೂರ್ಖತನ
ಜೈ ಹೊ ಬೈಲ ಬೈಲಜೈ ಹೋ ಬೈಲಾ ಬೈಲಾ
ಜೈ ಹೊ ಬೈಲ ಬೈಲಜೈ ಹೋ ಬೈಲಾ ಬೈಲಾ
ಜೈ ಹೊ ಬೈಲ ಬೈಲಜೈ ಹೋ ಬೈಲಾ ಬೈಲಾ
ಜೈ ಹೊಜಯಶಾಲಿಯಾಗು

Summary

“ಜೈ ಹೋ” ಹಾಡು ವಿಜಯೋತ್ಸವ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವು ವಿಜಯದ ಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಲು ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ. “ಜೈ ಹೋ” ಎಂಬ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ “ವಿಜಯ ಇರಲಿ” ಅಥವಾ “ಹೈಲ್” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಪ್ರಬಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯವು ನೃತ್ಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಜನರು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಮೇಲಾವರಣಗಳು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹಾಡು ಸಂತೋಷ, ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ.

Jai Ho Song Details

Song:Jai Ho
Movie:Slumdog Millionaire
Cast:Dev Patel, Freida Pinto, Irrfan Khan, Anil Kapoor
Singer:A.R. Rahman, Sukhwinder Singh, Tanvi, Mahalakshmi Iyer, Vijay Prakash
Lyrics:Gulzar, Tanvi
Music:A.R. Rahman
LabelT-Series

Jai Ho Video Song

Who is the writer of Jai Ho Song

Jai Ho Song in From which Movie

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top