ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡ Aarambh Hai Prachand Lyrics in Malayalam

Rate this post

ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡ Aarambh Hai Prachand Lyrics in Malayalam. Aarambh Hai Prachand Lyrics written by Piyush Mishra. Prachand Aarambh Hai Ya Gulaal is a brand-new Hindi song sung by Piyush Mishra. Kay Kay Menon, Mahi Gill, and Abhimanyu Singh are featured in this song. The words to the song Aarambh Hai Prachand were written by Piyush Mishra, who also composed the music. Anurag Kashyap directed the music video.

Aarambh Hai Prachand Lyrics in Malayalam

ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡ
ബോലേ മസ്താകോൺ കെ ജഹ്ണ്ട
ആജ് ജംഗ് കി ഖാദി കി
റൂം ഗുഹാർ ദോ

ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡ
ബോലേ മസ്താകോൺ കെ ജഹ്ണ്ട
ആജ് ജംഗ് കി ഖാദി കി
റൂം ഗുഹാർ ദോ

ആൺ ബാൻ ഷാൻ യ കി
ജാൻ ക ഹോ ഡാൻ
ആജ് ഏക് ധനുഷ് കെ ബാൻ പേ
സ്റ്റാർ ദോ

ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡ
ബോലേ മസ്താകോൺ കെ ജഹ്ണ്ട
ആജ് ജംഗ് കി ഖാദി കി
റൂം ഗുഹാർ ദോ

ആൺ ബാൻ ഷാൻ യ കി
ജാൻ ക ഹോ ഡാൻ
ആജ് ഏക് ധനുഷ് കെ ബാൻ പേ
സ്റ്റാർ ദോ

ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡ

മാൻ കാരെ സൊ പ്രായം ഡി
ജോ മാൻ കാരെ സൊ പ്രായം ലെ
വഹി ടോഹ് ഏക് സർവശഃറ്റിമം ഹായ്

മാൻ കാരെ സൊ പ്രായം ഡി
ജോ മാൻ കാരെ സൊ പ്രായം ലെ
വഹി ടോഹ് ഏക് സർവശഃറ്റിമം ഹായ്

കൃഷ്ണ കി പുകാർ ഹായ്
എഛ് ഭാഗവത ക സാർ ഹായ്
കി യുദ്ധ ഹി വീർ ക പ്രമാണ ഹായ്

കൗറാവോ കി ഭേദ് ഹോ യ
പാണ്ഡവോ ക നീഡ് ഹോ
ജോ ലീഡ് സക ഹായ്
വഹി ടോഹ് മഹാൻ ഹായ്

ജീത് കി ഹവാസ് നഹി
കിസൈ പേ കോയി വാഷ് നഹി
ക്യാ സിന്ദഗി ഹായ്
തൊകറോൺ പേ മാർ ദോ

മറ്റ് ആൻറ് ഹായ് നഹി
ടോഹ് മറ്റ് സെ പി കെയ്‌ൻ ഡ്രെയിൻ
എഛ് ജാക്ക് ആസ്മാൻ മേം ദാഹാദ് ദോ

ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡ
ബോലേ മസ്താകോൺ കെ ജഹ്ണ്ട
ആജ് ജംഗ് കി ഖാദി കി
റൂം ഗുഹാർ ദോ

ആൺ ബാൻ ഷാൻ യ കി
ജാൻ ക ഹോ ഡാൻ
ആജ് ഏക് ധനുഷ് കെ ബാൻ പേ
സ്റ്റാർ ദോ

ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡ

ഹോ ദയ ക ഭാവി
യ കി ശൗര്യ ക ചുനാബ്
യ കി ഹയർ ക വഹ് കാബ്
റൂം എഛ് സോക്‌ ലോ

ഹോ ദയ ക ഭാവി
യ കി ശൗര്യ ക ചുനാബ്
യ കി ഹയർ ക വഹ് കാബ്
റൂം എഛ് സോക്‌ ലോ

യ കി പോരെ ഭാൽ പേര്
ജല രഹെ വിജയ് ക ലാൽ
ലാൽ എഛ് ജുലാൽ
റൂം എഛ് സോക്‌ ലോ

രംഗ് കേസരി ഹോ യ
മൃഡാങ് കേസരി ഹോ
യ കി കേസരി ഹോ ടാൽ
റൂം എഛ് സോക്‌ ലോ

ജിസ് കവി കി കല്പന മേം
സിന്ദഗി ഹോ പ്രേം ഗീത്
യൂസ് കവി കോ ആജ് റൂം നകാർ ദോ

ഭീഗറ്റി മസോൺ മേം ആജ്
ഫുൾടൈ രാഗിണി മേം ആജ്
ജോ ആഗ് കി ലപാട് ക
റൂം ബക്കർ ദോ

ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡ
ബോലേ മസ്താകോൺ കെ ജഹ്ണ്ട
ആജ് ജംഗ് കി ഖാദി കി
റൂം ഗുഹാർ ദോ

ആൺ ബാൻ ഷാൻ യ കി
ജാൻ ക ഹോ ഡാൻ
ആജ് ഏക് ധനുഷ് കെ ബാൻ പേ
സ്റ്റാർ ദോ

ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡ
ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡ
ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡ

Aarambh Hai Prachand Lyrics Meaning in Malayalam

LyricsMeaning/Translation
ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡതുടക്കം ഭയങ്കരമാണ്
ബോലേ മസ്താകോൺ കെ ജഹ്ണ്ടഒരു കൂട്ടം തലകൾ പറഞ്ഞു
ആജ് ജംഗ് കി ഖാദി കിഇന്നത്തെ ജംഗ്സ് ക്ലോക്ക്
റൂം ഗുഹാർ ദോനിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു
ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡതുടക്കം ഭയങ്കരമാണ്
ബോലേ മസ്താകോൺ കെ ജഹ്ണ്ടഒരു കൂട്ടം തലകൾ പറഞ്ഞു
ആജ് ജംഗ് കി ഖാദി കിഇന്നത്തെ ജംഗ്സ് ക്ലോക്ക്
റൂം ഗുഹാർ ദോനിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു
ആൺ ബാൻ ഷാൻ യ കിആൻ ബാൻ ഷാൻ അല്ലെങ്കിൽ കി
ജാൻ ക ഹോ ഡാൻജീവദാനം
ആജ് ഏക് ധനുഷ് കെ ബാൻ പേഇന്ന് വില്ലിന്റെ വില്ലിൽ
സ്റ്റാർ ദോഏറ്റെടുക്കുക
ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡതുടക്കം ഭയങ്കരമാണ്
ബോലേ മസ്താകോൺ കെ ജഹ്ണ്ടഒരു കൂട്ടം തലകൾ പറഞ്ഞു
ആജ് ജംഗ് കി ഖാദി കിഇന്നത്തെ ജംഗ്സ് ക്ലോക്ക്
റൂം ഗുഹാർ ദോനിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു
ആൺ ബാൻ ഷാൻ യ കിആൻ ബാൻ ഷാൻ അല്ലെങ്കിൽ കി
ജാൻ ക ഹോ ഡാൻജീവദാനം
ആജ് ഏക് ധനുഷ് കെ ബാൻ പേഇന്ന് വില്ലിന്റെ വില്ലിൽ
സ്റ്റാർ ദോഏറ്റെടുക്കുക
ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡതുടക്കം ഭയങ്കരമാണ്
മാൻ കാരെ സൊ പ്രായം ഡിഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്തും ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ നൽകും.
ജോ മാൻ കാരെ സൊ പ്രായം ലെഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും എന്റെ ജീവൻ എടുക്കുക.
വഹി ടോഹ് ഏക് സർവശഃറ്റിമം ഹായ്അവൻ സർവ്വശക്തനാണ്
മാൻ കാരെ സൊ പ്രായം ഡിഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്തും ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ നൽകും.
ജോ മാൻ കാരെ സൊ പ്രായം ലെഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും എന്റെ ജീവൻ എടുക്കുക.
വഹി ടോഹ് ഏക് സർവശഃറ്റിമം ഹായ്അവൻ സർവ്വശക്തനാണ്
കൃഷ്ണ കി പുകാർ ഹായ്കൃഷ്ണന്റെ വിളി
എഛ് ഭാഗവത ക സാർ ഹായ്ഇതാണ് ദൈവികതയുടെ സത്ത
കി യുദ്ധ ഹി വീർ ക പ്രമാണ ഹായ്യുദ്ധം ധീരതയുടെ തെളിവാണെന്ന്
കൗറാവോ കി ഭേദ് ഹോ യഅത് കൗരവരുടെ ആൾക്കൂട്ടമായാലും
പാണ്ഡവോ ക നീഡ് ഹോപാണ്ഡവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്
ജോ ലീഡ് സക ഹായ്ആർക്കാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയുക
വഹി ടോഹ് മഹാൻ ഹായ്അവൻ മഹാനാണ്
ജീത് കി ഹവാസ് നഹിവിജയത്തിൽ കൊതിയില്ല
കിസൈ പേ കോയി വാഷ് നഹിആരുടെയും മേൽ നിയന്ത്രണമില്ല
ക്യാ സിന്ദഗി ഹായ്എന്തൊരു ജീവിതം
തൊകറോൺ പേ മാർ ദോബമ്പുകളിൽ അടിക്കുക
മറ്റ് ആൻറ് ഹായ് നഹിമരണം അവസാനമല്ല
ടോഹ് മറ്റ് സെ പി കെയ്‌ൻ ഡ്രെയിൻപിന്നെ എന്തിനാണ് മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത്?
എഛ് ജാക്ക് ആസ്മാൻ മേം ദാഹാദ് ദോആകാശത്ത് അലറുക
ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡതുടക്കം ഭയങ്കരമാണ്
ബോലേ മസ്താകോൺ കെ ജഹ്ണ്ടഒരു കൂട്ടം തലകൾ പറഞ്ഞു
ആജ് ജംഗ് കി ഖാദി കിഇന്നത്തെ ജംഗ്സ് ക്ലോക്ക്
റൂം ഗുഹാർ ദോനിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു
ആൺ ബാൻ ഷാൻ യ കിആൻ ബാൻ ഷാൻ അല്ലെങ്കിൽ കി
ജാൻ ക ഹോ ഡാൻജീവദാനം
ആജ് ഏക് ധനുഷ് കെ ബാൻ പേഇന്ന് വില്ലിന്റെ വില്ലിൽ
സ്റ്റാർ ദോഏറ്റെടുക്കുക
ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡതുടക്കം ഭയങ്കരമാണ്
ഹോ ദയ ക ഭാവിഅതെ, ദയയുടെ ഒരു വികാരമുണ്ട്
യ കി ശൗര്യ ക ചുനാബ്അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
യ കി ഹയർ ക വഹ് കാബ്അല്ലെങ്കിൽ തോൽവിയുടെ മുറിവ്
റൂം എഛ് സോക്‌ ലോനിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക
ഹോ ദയ ക ഭാവിഅതെ, ദയയുടെ ഒരു വികാരമുണ്ട്
യ കി ശൗര്യ ക ചുനാബ്അല്ലെങ്കിൽ ധൈര്യത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്
യ കി ഹയർ ക വഹ് കാബ്അല്ലെങ്കിൽ തോൽവിയുടെ മുറിവ്
റൂം എഛ് സോക്‌ ലോനിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക
യ കി പോരെ ഭാൽ പേര്അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വേഗതയിൽ
ജല രഹെ വിജയ് ക ലാൽവിജയത്തിന്റെ തീജ്വാല ജ്വലിക്കുന്നു
ലാൽ എഛ് ജുലാൽചുവന്ന ഈ ഗുലാൽ
റൂം എഛ് സോക്‌ ലോനിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക
രംഗ് കേസരി ഹോ യനിറം കാവി അല്ലെങ്കിൽ
മൃഡാങ് കേസരി ഹോമൃദംഗം കുങ്കുമമാണ്
യ കി കേസരി ഹോ ടാൽഅതോ കാവി വെള്ളമാണോ?
റൂം എഛ് സോക്‌ ലോനിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക
ജിസ് കവി കി കല്പന മേംആരുടെ ഭാവനയിലാണ് കവി
സിന്ദഗി ഹോ പ്രേം ഗീത്സിന്ദ്ഗി ഹോ പ്രേം ഗാനം
യൂസ് കവി കോ ആജ് റൂം നകാർ ദോനിങ്ങൾ ഇന്ന് ആ കവിയെ നിരസിക്കുന്നു
ഭീഗറ്റി മസോൺ മേം ആജ്ഇന്ന് നനഞ്ഞ മേസനിൽ
ഫുൾടൈ രാഗിണി മേം ആജ്ഇന്ന് പൂക്കുന്ന സിരകളിൽ
ജോ ആഗ് കി ലപാട് കജ്വാലയുടെ ഒന്ന്
റൂം ബക്കർ ദോനീ കാണിക്കൂ
ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡതുടക്കം ഭയങ്കരമാണ്
ബോലേ മസ്താകോൺ കെ ജഹ്ണ്ടഒരു കൂട്ടം തലകൾ പറഞ്ഞു
ആജ് ജംഗ് കി ഖാദി കിഇന്നത്തെ ജംഗ്സ് ക്ലോക്ക്
റൂം ഗുഹാർ ദോനിങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു
ആൺ ബാൻ ഷാൻ യ കിആൻ ബാൻ ഷാൻ അല്ലെങ്കിൽ കി
ജാൻ ക ഹോ ഡാൻജീവദാനം
ആജ് ഏക് ധനുഷ് കെ ബാൻ പേഇന്ന് വില്ലിന്റെ വില്ലിൽ
സ്റ്റാർ ദോഏറ്റെടുക്കുക
ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡതുടക്കം ഭയങ്കരമാണ്
ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡതുടക്കം ഭയങ്കരമാണ്
ആരംഭ ഹായ് പ്രചണ്ഡതുടക്കം ഭയങ്കരമാണ്

Summary

വെല്ലുവിളികളെ ധൈര്യത്തോടെയും ഐക്യത്തോടെയും ലക്ഷ്യബോധത്തോടെയും നേരിടാൻ വ്യക്തികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഗാനമാണ് “ആരംഭ് ഹേ പ്രചന്ദ്”. അത് ത്യാഗത്തിന്റെയും വീരത്വത്തിന്റെയും പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും വിജയം നേടുന്നതിന്റെയും ചൈതന്യത്തെ ആഘോഷിക്കുന്നു.

Aarambh Hai Prachand Song Details

Song:Aarambh
Movie:Gulaal(2009)
Starring:Kay Kay Menon, Mahi Gill
Singer:Piyush Mishra
Lyrics:Piyush Mishra
Music:Piyush Mishra
Label:T-Series

Aarambh Hai Prachand Video Song

Who is the singer of Aarambh Hai Prachand Song ?

Who is the Writer of Aarambh Hai Prachand Song ?

Aarambh Hai Prachand Song is from which Movie ?

Gulaal(2009)

Who are the Cast in Aarambh Hai Prachand Song ?

Who gave the Music in Aarambh Hai Prachand Song ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top